شرح وظایف

1398/2/29 0:0

        دکتر فاطمه اکبری زاده

      برگزاري كميته دانشگاهي سلامت روان
پذيرش مسئوليت علمي – اجرايي برنامه‌هاي سلامت روان تحت نظارت معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي
برنامه‌ريزي جهت آموزش پزشكان عمومي به منظور تشخیص و درمان بیماری های اعصاب و روان و  ارايه خدمات سلامت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل
آموزش كارشناسان سلامت روان و رفتار در برنامه های مرتبط با سلامت روان، پیشگیری از اعتیاد و سلامت اجتماعی
نظارت علمي بر تهيه متون – پوستر – پمفلت و نشريات مرتبط با برنامه سلامت روان، پیشگیری از اعتیاد و سلامت اجتماعی
نظارت علمي بر فعاليت پزشكان عمومي، کارشناسان سلامت روان و رفتار و مراقبین سلامت  در حيطه برنامه سلامت روان، پیشگیری از اعتیاد و سلامت اجتماعی
برنامه ريزي و نظارت علمي و اجرايي مرتبط با برنامه در هفته سلامت روان
مشاركت در امر پايش برنامه‌هاي اجرا شده در سطح شبكه
اجراي برنامه‌هاي آموزشي – كارگاهي – جلسات و همايش ها
برنامه ريزي جهت باز آموزي پرسنل شبكه بهداشتي- درماني
آموزش نيروهاي بدو خدمت
شركت در جلسات بين بخشي
نظارت بر مركز گذريDIC و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به وزارت متبوع
نظارت بر كلينيك مثلثي و و جمع آوري آمار ارسالي از اين مركز و ارسال به وزارت متبوع
برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي در زمينه پيشگيري از خودكشي
نظارت بر  تهيه گزارش عملكرد ساليانه برنامه های سلامت روان ، اعتياد و الكل و سلامت اجتماعی
گردآوري اطلاعات و آمار فعاليتها و تحليل آنها
بررسي مسائل، مشكلات، تعيين نيازها و اولويت‌هاي استان در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل
پيشنهاد و تدوين  برنامه‌هاي سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل 
برنامه ريزي سالانه، ميان و بلند مدت در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل 
ارائه روش‌هاي اجرايي و علمي مبتني بر جامعه در جهت توانمندسازي عموم مردم (به ويژه گروه‌هاي هدف) در امر سلامت رواني و اجتماعي و اعتياد و الكل 
تصدي نمايندگي معاونت بهداشتي در جهت همكاري و هماهنگي درون و برون بخشي با واحدها و سازمان‌هاي وابسته در امور سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل
همكاري با سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي ملي، منطقه‌اي در اجراي برنامه‌هاي آموزش سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل
ارزشيابي برنامه ها و انجام مطالعه بار بيماريها در سطح استان    
تهيه و ارائه گزارش‌هاي فني و جامع از اجراي سياستها و برنامه‌هاي سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و انعكاس آن به مبادي ذيربط
تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي استان در حوزه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد و الكل و پيگيري اجرا و نظارت بر حسن اجراي آن
هماهنگي و پيگيري تشكيل جلسات منظم جلسات كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پيگيري مصوبات كميته مذكور و نظارت بر حسن اجراي مصوبات
برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب ناشي از اعتياد و الكل
هماهنگي در جهت تشكيل جلسات كميته سلامت رواني اجتماعي و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن
پيگيري و تشكيل كميته و كاهش آسيب و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن

  

       خانم راحله رضایی

جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مراكز خدمات جامع سلامت استان
نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه اجرا شده در سطح مراکز وخانه های بهداشت
تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني
انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان
مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان
ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها
تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان
تشكيل كميته بهداشت روان
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان
نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد
نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا
ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت
شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان
نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت ارتقا به شاخصهای سلامت روان
تهیه و تدوین برنامه عملیاتی جهت کاهش و پیشگیری از خودکشی
ایجاد هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاههای مرتبط با حوزه سلامت روان ، و پیشگیری از خودکشی ، و مهارتها
تهیه صورتجلسات و بازخورد به گروه ذینفع
جمعبندی و تجزیه و تحلیل شاخصها بر اساس سامانه سیب و آمارهای فصلی  دریافت شده از شهرستانها
انجام سایر امور محوله مطابق با نظر مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد 


 

محمد رضا وحدتیان

جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مركز يا شبكه بهداشت
جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مركز يا شبكه بهداشت
نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه
تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد و سلامت اجتماعی
انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد  و سلامت اجتماعی در جمعيت تحت پوشش
مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد و سلامت اجتماعی
ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها
تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد و سلامت اجتماعی
تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد و سلامت اجتماعی
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر
نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد
نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري
نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون
ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و سلامت اجتماعی به وزارت مطبوع
شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد و سلامت اجتماعی
نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پايلوت و كشوري كودك آزاري و اصول رفتار با كودكان
 جمع بندی آمار های فصلی مراکز کاهش آسیب و تجزیه و تحلیل آن
جمع بندی آمار غربالگری اعتیاد و تجزیه و تحلیل آن بر اساس سامانه سیب
 تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب و سلامت اجتماعی


تاریخ بروز رسانی:   30 ارديبهشت 1398

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >